PPP Bulgaria
ПЧП България ЕООД

Deliverable Projects Lasting Solutions

Услуги

„ПЧП БЪЛГАРИЯ” ЕООД предлага услуги на фирми, бизнес и неправителствени организации, централната и местна администрация, в следните области:

Публично-частно партньорство (ПЧП):

o Предпроектни проучвания
o Финансово-икономически анализ
o Изготвяне на проектна документация
o Участие в преговори с държавни, частни и финансови институции


Еврофинансиране:

o Разработване на проектни идеи и цялостна документация за кандидатстване по               Оперативните програми и други донорски програми
o Отчитане на проекти 
o Текущо консултиране по изпълнението и отчитането на проекти

o Участие в екипи за управление или изпълнение на проекти

o Разработване на бизнес планове, финансови модели и анализи

o Иновативни управленски практики

o Счетоводни и данъчни консултации